Ekonomi, Handel och Administration

De ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar som sker inom ett område får ofta konsekvenser inom ett helt annat. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Den ska även ge kunskaper om villkor för en hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt. Vid studier i ekonomi är historisk kunskap central. Därför ska utbildningen utveckla elevernas historiska kunskaper så att de förstår nutiden och kan resonera kring orsakssamband och följder av olika beslut.​

Handel omfattar försäljning och logistik, marknadsföring och produktkunskap, branschkunskap, kundservice och affärsutveckling i olika former. Administration omfattar administrativt arbete och organisation i företag och offentlig förvaltning, kommunikation, kundservice samt konferens- och receptionsarbete. Inom både handel och administration finns möjligheter att starta och driva företag och därför ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om entreprenörskap och eget företagande.

Handel och administration förutsätter kontakter mellan människor och länder och det personliga mötet är viktigt. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att möta människor i såväl affärs- som medarbetarrelationer. Eleverna ska få möjlighet att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att söka, analysera och värdera information från olika branscher och områden. Den ska utveckla elevernas färdigheter i att använda digital teknik på ett situationsanpassat sätt. Utbildningen ska också ge eleverna möjligheter till fördjupade studier i engelska.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Administration 1, 100 poäng, kunskaper om administrativa rutiner och funktioner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag. Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.

Administration 2, 100 poäng, som bygger på kursen administration 1. Kunskaper om dagens arbetsmarknad.

Affärsjuridik, 100 poäng, kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa, enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana. Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar samt att tolka och använda relevanta rättsregler.

 

Affärskommunikation, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger på olika språk. Kunskaper om samhälleliga förhållanden i Sverige och i andra länder. Färdigheter i affärskommunikation i både tal och skrift. Förmåga att framställa affärsdokument samt informations- och presentationsmaterial med hjälp av lämpliga tekniker och arbetsmetoder.
 

Entreprenörskap och företagande, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1. Kursens syfte, med särskild betoning på förmåga att starta, driva, avsluta och utvärdera ett fiktivt företag.

Företagsekonomi 1, 100 poäng, om företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. 

Företagsekonomi 2, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1. Kunskap om bokföring och bokslut med enkla periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. I samband med det behandlas revisionens funktion i en verksamhet. Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet.

 

Ledarskap och organisation, 100 poäng, kunskaper om begrepp, teorier och modeller inom området ledarskap och organisation samt förmåga att använda dessa. Förmåga att identifiera och diskutera frågor om ledarskap och organisation ur olika synvinklar. Kunskaper om hur individer och grupper fungerar samt om kommunikation, samverkan, konflikthantering och motivation inom en målstyrd verksamhet.
 

Marknadsföring, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap och företagande. Kunskaper inom marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation. Förmågor i marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.

Personaladministration, 100 poäng, som bygger på kursen administration 2. Kunskaper inom personalekonomi, löner, personalkostnader, personalavdelning, personalpolitik, arbetsrättslagar, arbetsmiljölagen och personalvård.

Redovisning 2, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 2. Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa.

Outdoor Study Group
Samantha
Harrison
  • Facebook
  • Twitter

Marketing Executive

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me.

Nästan där

Intresseanmälan

Svea Education

  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Instagram Ikon

Ditt meddelande har skickats!